Polityka prywatności

Polityka prywatności serwisu www.strefaurodymarki.pl
Administrator danych
Właścicielem serwisu  www.strefaurodymarki.pl jest firma Strefa Urody Anna Klimaszewska, prowadząca działalność pod adresem: Kościuszki 35 w Markach 05-270 o numerze NIP 1251174011 o nadanym numerze REGON: 015344831

Administratorem Twoich danych jest firma Strefa Urody Anna Klimaszewska, prowadząca działalność pod adresem: Kościuszki 35 w Markach 05-270 o numerze NIP 1251174011 o nadanym numerze REGON: 015344831

Zwana dalej Strefa Urody
Firma Strefa Urody świadczy usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
Dane osobowe zbierane przez Administratora są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
„W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 123) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1954).”
Pozyskiwanie informacji
Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
♣ poprzez dobrowolnie wprowadzone informacje w formularzu dotyczącym zapytania do Administratora;
♣ poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych Użytkowników plików cookie (tzw. “ciasteczka”).
Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia takich jak adres IP, serwer proxy, nazwa sesji, urządzenia, systemu operacyjnego i przeglądarki Użytkownika, lokalizacji oraz nazwy dostawców usług internetowych lub dostawców usług mobilnych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami, w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz do generowania informacji zbiorczych i statystycznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie), na podstawie których nie można zidentyfikować Użytkownika, jak również w celach bezpieczeństwa.
Przetwarzanie danych
W ramach procesu przesyłania danych poprzez formularze dotyczące: przesyłania zapytania do Administratora Użytkownik otrzymuje informacje, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO oraz wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych przez Administratora w sposób i w celach opisanych w odpowiednich klauzulach zgód oraz niniejszym dokumencie. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne i wskazane jeśli użytkownik oczekuje:
♣ odpowiedzi na `zapytanie przesłane przez Użytkownika za pomocą formularza kontaktowego
♣ brak danych czy niepoprawnie wypełniony formularz nie zostanie wysłany
Administrator  informuje, że nie przekazuje danych poza firmę Strefa Urody oraz nie wykorzystuje danych do czynności innych jak tylko obsługi zapytania. Oznacza to, że nie wykorzystuje danych do wysyłania gotowych ofert reklamowych bez zgody adresata.
Cele przetwarzania danych
Administrator przetwarza dane osobowe w celu realizacji złożonego przez użytkownika zapytania.  Administrator może przetwarzać dane w zakresie wskazanym w formularzu podczas składania zapytania:
♣ przez okres prowadzenia korespondencji zainicjowanej zapytaniem przesłanym przez Użytkownika za pomocą formularza kontaktowego – do czasu jej zakończenia;
♣ przez okres odpowiadający cyklowi życia zapisanych na urządzeniach Użytkownika plików cookie – w przypadku przetwarzania danych osobowych Użytkownika wyłącznie przeglądającego zawartość Serwisu. Administrator przechowuje dane osobowe Użytkowników również w przypadku, gdy jest to konieczne do wypełnienia ciążących na nim zobowiązań prawnych, rozwiązania sporów, wyegzekwowania zobowiązań Użytkownika wynikających z zawartych umów, utrzymywania bezpieczeństwa oraz zapobiegania oszustwom i nadużyciom – do chwili upływu terminu przedawnienia roszczeń wobec Użytkownika.

Zakres przetwarzanych danych
Przetwarzanie danych Użytkowników odbywa się w zakresie:
♣ przygotowania i udzielenia odpowiedzi na zapytanie Użytkownika przesłane za pomocą formularza kontaktowego (zakres danych: e-mail oraz inne podane dobrowolnie przez Użytkownika dane występujące w wiadomości do Administratora) – z uwagi na okoliczność, iż przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
♣ prowadzenia marketingu bezpośredniego (zakres danych jest uzależniony od dobrowolnie podanych informacji przez Użytkownika oraz dane dotyczące aktywności Użytkownika rejestrowane i przechowywane za pośrednictwem plików cookies) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. z uwagi na okoliczność, iż przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią;
♣ przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (zakres danych, które dobrowolnie udostępnił Użytkownik) – na podstawie odrębnie udzielonej zgody;
♣ używania telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (zakres danych, które dobrowolnie udostępnił Użytkownik) – na podstawie odrębnie udzielonej zgody;
♣ wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej (zakres danych, które dobrowolnie udostępnił Użytkownik) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. z uwagi na okoliczność, iż przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
Prawa Użytkownika
Każdy Użytkownik może żądać:
♣ dostępu do swoich danych osobowych,
♣ sprostowania danych osobowych,
♣ ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
♣ usunięcia danych osobowych,
♣ przeniesienia danych osobowych,
♣ cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
♣ wniesienia skargi do organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Ponadto każdy użytkownik może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych.
Aby skorzystać z powyższych uprawnień, użytkownik powinien skontaktować się z Administratorem wysyłając wiadomość e-mail na adres: urodamarki@gmail.com
Administrator wykonuje żądanie użytkownika niezwłocznie w zakresie przewidzianym przez stosowne przepisy prawa. Usunięcie, ograniczenie, przeniesienie oraz zgłoszenie sprzeciwu względem przetwarzania danych będzie miało wpływ na świadczone usługi i skutkować może uniemożliwieniem wykonania tych usług w sposób prawidłowy.
Administrator zapewnia, że dane Użytkownika przetwarzane są wyłącznie na potrzeby realizacji zamówienia lub w innych celach na podstawie indywidualnie udzielonych zgód.
Administrator rozpatruje zgłoszone żądanie niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od chwili jego otrzymania. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Administrator nie będzie mógł rozpatrzyć żądania Użytkownika w ww. terminie, rozpatrzy je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując uprzednio Użytkownika o zamierzonym przedłużeniu terminu.
Administrator informuje o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania, których dokonał zgodnie z żądaniem Użytkownika każdego odbiorcę, któremu ujawniono dane osobowe, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku.
Podmioty współpracujące
W zależności od procesów związanych z rodzajem obsługi Administrator może przekazywać dane podmiotom współpracującym z Strefa Urody niezbędnym do prawidłowej realizacji procesu obsługi.  Dane udostępniane są podmiotom realizującym wsparcie we wskazanym zakresie (adres e-mail, imię i nazwisko)
Powierzenie przetwarzania
Dla prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych. Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom: dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego, dostawcy poczty
elektronicznej i hostingu) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Użytkownika wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.
Wszystkie podmioty, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.
Administrator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Stronę upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.
Zabezpieczenie danych osobowych
W celu zminimalizowania zagrożeń jakie wiążą się z nieuprawnionym dostępem do zbiorów danych osobowych dokładamy starań, aby zapewnić właściwy poziom ochrony prywatności i bezpieczeństwa Państwa danych. Narzędzia, którymi się posługujemy zostały dobrane tak, by zapewnić należytą ochronę przetwarzania danych osobowych zgodnie z wymogami prawa.
Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze technicznym jak i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
Zmiana polityki prywatności
1. 1. Administrator ma uprawnienie do zmiany niniejszego dokumentu, o czym Użytkownik zostanie powiadomiony w sposób umożliwiający zapoznanie się ze zmianami zanim wejdą one w życie, np. poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji na głównej stronie Serwisu, a w przypadku istotnych zmian także poprzez wysłanie powiadomienia na wskazany przez Użytkownika adres e-mail.
2. 2. W przypadku zastrzeżeń Użytkownika do wprowadzonych zmian może on zażądać usunięcia jego danych osobowych przez Administratora oraz zaprzestać korzystać z Serwisu. Dalsze korzystanie z Serwisu po publikacji lub wysłaniu powiadomienia o zmianach niniejszego dokumentu uważane jest za wyrażenie zgody na gromadzenie, wykorzystywanie i udostępnianie danych osobowych Użytkownika według zaktualizowanej treści dokumentu.
3. 3. Polityka prywatności nie ogranicza jakichkolwiek uprawnień przysługujących Użytkownikowi zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
Pliki cookies i ich wykorzystywanie na serwisie
Pliki cookies (ciasteczka) to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer www i zapisywane po stronie użytkownika. Mogą one obejmować dane o takich czynnościach jak kliknięcie określonych linków lub stron, logowanie się do profilu użytkownika lub czytanie zawartości stron.
Nasz serwis wykorzystuje podstawowe pliki cookies mające na celu spersonalizowanie oraz ułatwienie korzystania z witryny jej użytkownikom, np. zapisując informacje na temat sesji, logowania użytkownika, ustawionych przez niego preferencji czy języka strony.

Na naszym serwisie korzystamy także z ciasteczek instalowanych przez Google Analytics, które umożliwiają nam lepiej zrozumieć preferencje ich użytkowników. Korzystamy z zestawu plików cookie (takich jak ,,utma” czy ,,utmz”), które umożliwiają anonimowe zbieranie informacji i przekazywanie danych na temat trendów bez identyfikowania poszczególnych użytkowników.
Wszystkie pliki cookies na naszym serwisie są wykorzystywane za zgodą użytkownika.
Użytkownik może udzielić zgody na wykorzystywanie plików cookies poprzez ustawienia przeglądarki z jakiej korzysta przeglądając nasz serwis. W ten sam sposób może tej zgody odmówić. Ustawienia te mogą być w każdej chwili zmienione blokując używanie plików cookies oraz usunięcie wcześniej już zainstalowanych plików. Dokładne instrukcje dotyczące sposobu określenia warunków przechowywania są dostępne na stronach producenta lub dewelopera oprogramowania.
W każdej chwili, w każdej sprawie Użytkownik może się z nami skontaktować  pod numerem telefonu: 501 767 258 oraz przy wykorzystaniu maila: urodamarki@gmail.com